Sąlygos ir taisyklės

Prieš įsigyjant UAB Šlapaberžės konditerija prekes internetu, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Paspausdami mygtuką „Pirkti“ Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su internetinės parduotuvės www.slapaberzeskonditerija.lt Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Asmens duomenų apsauga

1.1 Norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje ir/arba naudotis kitomis Parduotuvės paslaugomis, Pirkėjas privalo užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, nurodydamas teisingus ir išsamius visus privalomus duomenis. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).
1.2. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims dėl pateiktų duomenų neteisingumo.
1.3 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
1.4 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“
2.2 Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su internetine parduotuve www.slapaberzeskonditerija.lt sudarytos prekių Pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis“ (toliau – Ūkio ministro įsakymas).
3.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
4.2. Pardavėjas gali iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą per elektroninę bankininkystę arba apmokėjimą banko pavedimu, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
4.3. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

5. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka

5.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos eurais su PVM.
5.2.Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.
5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.
5.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.
5.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes bankiniu pavedimu. Nesumokėjus už prekes per 2 (dvi) darbo dienas, UAB Šlapaberžės konditerija turi teisę, iš anksto neįspėjus, anuliuoti prekių užsakymą.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2.Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota transporto įmonė.
6.3. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.
6.4. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, kuriuos Pardavėjas patyrė dėl Pirkėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo arba nevykdymo.

7. Vadovaujantis Ūkio ministro įsakymu maisto produtai yra negrąžinami.

8. Apsikeitimas informacija

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Internetinės parduotuvės www.slapaberzeskonditerija.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
9.2 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB Šlapaberžės konditerija registracijos adresas:
Naujaberžės g. 2, Šlapaberžė,
LT-58318 Kėdainių r.